ODP - Obchod Petrklíč
+420 776 152 919

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Preambule

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi provozovatelem internetového obchodu www.obchodpetrklic.cz společností STONOVAK s. r. o. a zájemci při využívání online služeb respektive služeb dostupných na tomto serveru. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré transakce učiněné na stránkách www.obchodpetrklic.cz. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně fungování těchto stránek, kontaktujte nás na dále uvedených kontaktních adresách.

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s těmito obchodními podmínkami. Záležitosti jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Prodávající seznámí kupujícího s těmito podmínkami vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu je předá v textové podobě. Tyto podmínky jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně kupujícího ve znění ke dni 1. 1. 2014.

 

Vymezení pojmů

Kupujícíská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel, respektive prodávající.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není kupující - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Provozovatel může být v dalších ustanoveních těchto obchodních podmínek dále označován za prodávajícího či poskytovatele a uživatel za zákazníka, kupujícího či kupující.

Nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodě je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nabídka je odvolatelná, zejména z důvodů vyčerpání zásob. Přijetí návrhu (dále také „objednávka“) je  učiněno kupujícím ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách, kde kupující udává zejména identifikační údaje kupujícího, druh zboží, zvolené dostupné balení, počet balení, místo určení, kupní cenu zboží a souhlas s Obchodními podmínkami. Objednávka je závazná odesláním akceptace nabídky prostřednictvím webových stránek na adrese http://www.obchodpetrklic.cz. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou, telefonicky či písemně.

V případě, že objednané zboží v požadovaném objemu prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn; pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je prodávající oprávněn nabídku zboží odvolat.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (zejména rozsahu objednávky) oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Nepotvrdí-li v takovém případě kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanoveném termínu, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neúčinnou.

Nabídka a objednávka

Objednávka obsahuje zboží, které si zákazník vybral z katalogu za účelem koupě. Dále objednávka obsahuje informace o zboží a jeho parametrech (velikost, barva), cenu za zboží. Součástí objednávky je v závislosti na vybraném způsobu úhrady a doručení také cena za platební styk a doručení.

Všechny objednávky jsou považovány za závazné. Před dokončením objednávky je zákazník vyzván, aby potvrdil, že se seznámil s pravidly obchodu a že s nimi souhlasí. To znamená, že se seznámil s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a ustanovením o ochraně osobních údajů.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou zákazníkovi, kde má zákazník možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů a pokud v objednávce z nějakého důvodu nalezne chybu, neprodleně nás kontaktuje.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat pro ověření objednávky, např. pokud se jedná o vyšší hodnotu objednávky nebo shledá-li v objednávce nějaké nepřesné či chybějící údaje.  

Změna obchodních podmínek 

Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek včetně výše nákladů na odeslání jednostranně měnit či doplňovat. Prodávající informuje kupujícího o změně obchodních podmínek vždy na adrese www.obchodpetrklic.cz, kde je také aktuální znění obchodních podmínek uveřejněno, aby se kupující mohl s nimi bez obtíží seznámit. Každé nové znění obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na adrese www.obchodpetrklic.cz.

 

 Registrace 

Není vyloučeno, že bude konkrétní služba vyžadovat registraci uživatele nebo zřízení uživatelského účtu. V takovém případě budete muset vyplnit registrační formulář, který může obsahovat citlivé údaje (vaší e-mailovou adresu, platební údaje apod.) a uvést registrační heslo pro použití ve spojení s touto službou. Vyplněním formuláře poskytujete zároveň souhlas s tím, že provozovatel webu je oprávněn takto zadané osobní údaje spravovat a shromažďovat, avšak to pouze a jen v nezbytném rozsahu. Vyplněním formuláře zároveň prohlašujete, že vámi uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Je výlučným právem provozovatele odmítnout komukoliv zřídit uživatelský účet či odmítnout registraci.

 

Ochrana důvěrných údajů

Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti hesla a informací o jeho uživatelském účtu. Uživatel je rovněž plně zodpovědný za všechny činnosti, ke kterým dochází v rámci jeho hesla či uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nakládáním s důvěrnými informacemi v rozporu s těmito podmínkami.

Bez předchozího výslovného, písemného souhlasu majitele účtu nemůže účet použít jiná osoba. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit provozovateli jakékoliv neoprávněné užití jeho přihlašovacích údajů či uživatelského účtu.

Vyplněním a následným potvrzením registrace v internetovém obchodě www.obchodpetrklic.cz ve které kupující uvádí své osobní údaje, kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze firmy STONOVAK s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, s tím, že s poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tedy dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, pro účely řádného splnění smlouvy. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi, sloužící pro bezproblémové doručení zboží.

 

 Zrušení uživatelského účtu či registrace provozovatelem

Je výlučným právem provozovatele zrušit i bez udání důvodu uživateli uživatelský účet či registraci. Zrušení uživatelského účtu či registrace uživatelem. Každý může i bez udání důvodu zrušit svůj uživatelský účet či registraci.

 

Služby

Na stránkách www.obchodpetrklic.cz lze objednat fyzické produkty dle nabídky provozovatele.

 

Objednávka zboží

Objednávky zboží vyřizujeme ve všedních dnech od 9.00 do 16.000 hod. Objednávka zboží uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zboží bude dodáno za cenu uvedenou v daném okamžiku na webových stránkách www.obchodpetrklic.cz. Pokud se na vašem monitoru objeví informace, že jsme obdrželi vaši objednávku, respektive obdržíte-li e-mail s touto informací, znamená to pouze to, že uznáváme, že jsme obdrželi vaši poptávku. Smluvní vztah je uzavřen až v okamžiku, kdy vám e-mailem doručíme sdělení, že přijímáme vaši objednávku k dalšímu vyřízení. Nejsme však povinni zboží vypravit dříve, než bude na náš účet připsána kupní cena objednaného zboží.

Informace o zboží a jeho vyobrazení v našem internetovém obchodě jsou pouze informativní. Jakýkoliv produkt inzerovaný na stránkách www.obchodpetrklic.cz může být provozovatelem stažen.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky i reklamační řád jsou součástí uzavřené smlouvy.

V případě, že se neúměrně (o více než 14 dnů) prodlouží nejzazší termín dodání ze strany prodávajícího, má kupující právo od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku. V tomto případě je kupující povinen informovat prodávajícího emailem nebo telefonicky.

 

Změny v objednávce ze strany kupujícího

Kupující je oprávněn měnit své údaje a vybrané zboží v objednávce před jejím potvrzením. Potvrzením objednávky (kliknutím na „potvrzuji objednávku“ se tato objeví v našem systému, je automaticky předána ke zpracování a v objednávce již nelze provádět žádné změny.

Po potvrzení objednávky lze provádět změny, pouze pokud prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. O přesných nákladech bude kupující informován.

  

Odmítnutí a zrušení objednávky prodávajícím

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku i bez udání důvodu. Rovněž tak si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy i bez udání důvodu do okamžiku vyřízení objednávky. Odstoupí-li provozovatel od uzavřené smlouvy po uhrazení platby ze strany uživatele, je povinen takovou platbu neprodleně vrátit. Pokud nebude objednané zboží aktuálně k dispozici, bude kupující neprodleně informován prodávajícím za účelem dohody na dalším postupu.

  

 Cena za zboží

U každého zboží je uvedena aktuální, konečná cena včetně DPH. V KOŠÍKU Vám bude připočten poplatek za dopravu (viz doprava zboží). Dopravné však není součástí kupní ceny zboží.

Cena dopravného se může lišit podle váhy objednaného zboží. Pokud se tak stane a poštovné by bylo výrazně nižší anebo vyšší (+ - 15 %) než je uvedeno v automatickém připočítávání při objednávce - budete informování e-mailem nebo telefonicky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží. Jakmile však již jednou objednávku potvrdil, nelze takovou změnu provést.

 

 Platební podmínky

U každého výrobku je uvedena cena včetně DPH, platná v okamžiku objednání. Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:

Varianta 1

Bezhotovostním převodem na účet: 3901618389/0800, a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků. Bezhotovostní platbu je potřeba uskutečnit předem a to do tří (3) pracovních dnů od zaslání objednávky zboží prodávajícímu. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky.

Varianta 2

Hotovostní platba – tento způsob úhrady je možný pouze při osobním převzetí zakázky a je potřeba aby měl kupující pokud možno připravenou přesnou částku z objednávky. Na základě hotovostní platby mu bude předán doklad o zaplacení a vydáno objednané zboží.

Varianta 3

Dobírka – platbu za objednané zboží provedete v hotovosti na dobírku přímo doručovateli – kurýrní službě, která si od vás platbu a předá vám objednané zboží.

Varianta 3

Platební bránou České spořitelny – platbu za objednané zboží provedete přes platební bránu, která je instalována na www.obchodpetrklic.cz, na základě připsání částky na náš účet vám budě objednané zboží doručeno dle zvoleného způsobu dopravy.

 

Doprava zboží

Cena za dopravné se kupujícímu zobrazí v KOŠÍKU před finálním potvrzením objednávky. Dopravné není součástí kupní ceny zboží.

 

Dodání zboží

Zboží je expedováno v rámci České republiky zpravidla do 3 až 7 pracovních dnů po potvrzení objednávky. V případě jiné dodací lhůty Vás budeme nejpozději do následujících 3 pracovních dnů po přijetí Vaší objednávky informovat.

 

Nebezpečí škody na věci

Zboží je předáno okamžikem předání zboží k přepravě. Od tohoto okamžiku nenese poskytovatel nebezpečí za škody na zboží.

 

 Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází až úplným zaplacením kupní ceny včetně všech poplatků za balné a dopravné.

    

Reklamační řád 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ).

Kupující je povinen provést kontrolu zboží při jeho převzetí, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávající (např. živelná událost).

 

Reklamace jsou zasílány e-mailem na: info@obchodpetrklic.cz

Na základě podané reklamace bude kupujícímu vydáno písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze stav, kdy bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost prodávajícího informovat o svém postupu kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty,  musí prodávající o reklamaci rozhodnout do 30 pracovních dnů, i když ještě nemá k dispozici odborné posouzení.

 

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předá kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícíi působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

 Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a)      na odstranění vady dodáním nového zboží  bez vady nebo dodáním chybějícího zboží

b)      na odstranění vady opravou

c)      na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d)     nebo odstoupit od smlouvy v případech, stanoví-li to zákon (ObčZ).

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, samotný předmět prodeje, a označit reklamovanou vadu předmětu prodeje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení; vše ve většině případů elektronickou poštou na adresu sdělenou kupujícím.

Pokud prodávající zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 odst. 1  ObčZ.

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je podnikatelem, především pak nároky kupujícího z vad předmětu prodeje, upravuje ustanovení § 2099 a násl. ObčZ.

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. Internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst.  1 ObčZ. právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Dle § 1837 písm. d) ObčZ. právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá mimo jiné v případě:

a)      dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

b)      dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

c)      dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

d)     dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží je povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím, a musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči kupujícíi právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně poštou, prostřednictvím e-mailu, nebo do datové schránky prodávajícího. V odstoupení kupující uvede minimálně datum nákupu.

Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit mu  kupní cenu zboží. Kupní cena bude kupujícímu poukázána na účet jím uvedený v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. Prodávající kupujícímu zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení; prodávající však není povinen vrátit  přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předmět prodeje předá, nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícíe zasláno zpět.

Veškeré náklady související s vrácením předmětu prodeje prodávajícímu nese kupující. Přijetí zásilky na účet prodávajícího je prodávající oprávněn odmítnout.

Poznámky:

 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícíem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty, a to doporučeným dopisem na adresu prodávajícího. Odstoupení je vhodné provést před expedicí zboží. Zákazník je povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady. To znamená, že pokud zboží pošleme a Vy ho nepřevezmete, budete nám muset uhradit náklady na poslání, případně zabalení nebo smluvní pokutu za nepřevzetí zboží. Další možností je zboží převzít a zaslat zpět prodávajícímu. V takovém případě Vám bude vrácena částka za zboží a za dopravné.
 • V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V případě, že nejste kupující, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na adresu:

STONOVAK s.r.o., V korytech 23, 106 00  Praha 10 - Záběhlice

Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. V obou případech přiložte vyplněný formulář:

Odstoupení kupujícího od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Kupující:

Jméno:...................................................................................

Adresa:..................................................................................

Telefon:.................................................................................

E-mail:....................................................................................

Prodávající: STONOVAK s.r.o.

Číslo prodejního dokladu:......................................................

Číslo objednávky: .................................................................

Datum prodeje: .....................................................................

Označení vráceného zboží: ..................................................

Důvod vrácení zboží: Zboží je nefunkční, Zboží mi nevyhovuje, Našel/našla jsem levnější, Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě: Jiný důvod: ......................................................................................

Kupní cena má být vrácena: bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................ banka: ...........................................................................

Datum a podpis kupujícího

 

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslání vyplněného odstoupení kupujícího od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a nákupního dokladu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy: na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží vyrobené na zakázku).

 

Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou zákazník souhlasí potvrzením objednávky.

c) Kupující má právo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení za podmínek uvedených výše (viz. odstoupení od smlouvy).

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti o vymazání.

 

Závěrečné ustanovení

Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává např. sdružení dTest a nad reklamacemi dohlíží Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Internetovým obchodem prodávajícího  se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup na Internetový obchod  realizován. Případné spory vyplývající ze vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s Internetovým obchodem budou řešeny věcně příslušnými soudy České republiky v místě sídla prodávajícího.

V případě, že z kupní smlouvy - popřípadě ze zákona - vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na  poště příslušné pro doručování zásilek prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

Prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti kupujícího poskytne prodávající kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí  ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.  Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014 a platí do odvolání.


 
Vytvořil BUBAK.cz